Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение до заинтересованите лица в Дренов

Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е издаден Протокол № 1/22.11.2022г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № З-1009/13.06.2022г., относно учредяване право на прокарване и сервитут за теренното осигуряване реконструкцията на инженерни мрежи, изместени при изграждането на АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП≡км 139+340 по техн. проект от 2018г. (края на п.в. при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020г. (след пресичането с път III-301) на територията на област Ловеч, засягащ поземлени имоти в землището на с. Дренов, общ. Ловеч, както следва:

 №

Кадастрален идентификатор

на имота

НТП

Вид техническа инфраструктура

Собственик

Площ, заета от сервитут (дка)

1

23666.65.5

Нива

Водопровод за захранване на площадка за отдих при км 156+700 от с. Дренов

ЕТ „Румен Нацев“

0,102

2

23666.65.8

Нива

Водопровод за захранване на площадка за отдих при км 156+700 от с. Дренов

Нели Ф. Колева

0,167

3

23666.65.10

Нива

Водопровод за захранване на площадка за отдих при км 156+700 от с. Дренов

„Агроком консулт“ ЕООД

0,117

4

23666.65.12

Нива

Водопровод за захранване на площадка за отдих при км 156+700 от с. Дренов

Н-ци на Хинко К. Мирков

0,214

5

23666.65.19 (стар идентификатор23666.65.13)

Нива

Водопровод за захранване на площадка за отдих при км 156+700 от с. Дренов

Тихомир Ц. Тодоров

Н-ци на Крачун С. Маринов

0,127

 

Протокол № 1/22.11.2022г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № З-1009/13.06.2022г. е на разположение на заинтересованите лица в Община Ловеч, стая 217 инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.