Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение до засегнатото население

Относно: стартиране саниране на сграда в поземлен имот с идентификатор 43952.506.529.5, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. "Христо Ботев" 53.