Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение относно изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПП на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии „Електрозахранване ниско напрежение за поземлен имот по кадастралната карта на село Казачево

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните  лица, че е обнародвано в Държавен вестник – (ДВ бр. 74/29.08.2023 г. на стр. 22) обявление, относно изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии „Електрозахранване ниско напрежение за поземлен имот с идентификатор 35198.28.29 по кадастралната карта на село Казачево, община Ловеч в местност „Елия“.

Възложител: “АСТОРИЯ – ВЕНЦИСЛАВ ПИРОНКОВ“

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, който изтича на 29.09.2023 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план-парцеларен план до Кмета на Община  Ловеч.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч