Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение относно изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПП за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV в село Александрово, община Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните  лица, че е обнародвано в Държавен вестник – (ДВ бр. 29/09.04.2021 г. на стр. 139) съобщение, относно изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за трасе на кабелна захранваща линия, представляваща отклонение за присъединяване на строеж – стационарна контролна точка СКТ № 1085, част от ТОЛ системата към общи мрежи на техническата инфраструктура за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV в село Александрово, община Ловеч и землището му“, като самостоятелна съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №185 на Път III-301 „Александрово-Левски“, км. 26+950, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на базата на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса под 3.5 тона. (електронна винетка)“.

Възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, който изтича на 09 май 2021 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план-парцеларен план до Кмета на Община  Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч