Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение относно изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПП за трасе на оптично кабелно захранване на „Тимбарк България“ ООД, село Казачево, община Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните  лица, че е обнародвано в Държавен вестник – (ДВ бр. 16/23.02.2021 г. на стр. 235) обявление, относно изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на оптично кабелно захранване на „Тимбарк България“ ООД, село Казачево, община Ловеч – западно от разклона на републикански път II-35.

Възложител: „БТК” ЕАД.

В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, който изтича на 23 март 2021 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план-парцеларен план до Кмета на Община  Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч