Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение относно премахване на гараж

Комисия в състав от длъжностни лица по контрол на строителството при Дирекция „Устройство на територията“ при Община Ловеч, в изпълнение на правомощията си по чл. 223, ал. 5, т.1 о т. 2 от ЗУТ, извърши проверка на място в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.245 по КККР на гр. Ловеч, УПИ III, кв. 16а по плана на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Трифон Трифонов“ №24.

В резултат на извършената проверка е съставен констативен акт № 03/21.02.2023 г. по реда на чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ за гараж № 3, разположен в ПИ с идентификатор № 43952.506.245 по КККР на гр. Ловеч, УПИ III, кв. 16а по плана на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Трифон Трифонов“ №24, който е с неустановен собственик и е построен без разрешение за строеж.

Констативен акт № 03/21.02.2023 г. е обявен на таблото за обявления на Община Ловеч,  вписан в регистъра за обявления на информационното табло на Община Ловеч под № 258/21.02.2023 г. и е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч – www.lovech.bg. По съставения констативен акт не е постъпило писмено възражение в законоустановения срок.

За същия не са представени строителни книжа: отстъпено право на строеж от Община Ловеч, виза от Главния архитект на Община Ловеч, одобрен инвестиционен проект, разрешение за строеж, протокол за дадена линия и ниво, като такива няма и в архива и в регистрите на Община Ловеч. За строежа са неприложими разпоредбите на § 16 от ДР на ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, констативен акт №01/21.02.2023 г. и във връзка с чл. 223, ал.1, т. 8 от ЗУТ

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се премахне 1 (един) брой гараж № 3, разположен в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.245 по КККР на гр. Ловеч, УПИ III, кв. 16а по плана на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „инж. Трифон Трифонов“, собственикът на който е неустановен.

2. Премахването да се извърши от собственика на имота.

3. Определям срок до 30.04.2023 г. за доброволното премахване на незаконно строителство и възстановяване на предишното състояние.

4. При неспазване на срока за доброволно премахване, гаражът да бъде премахнат принудително, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Ловеч, от и за сметка на Община Ловеч, със съдействието на РУП – гр. Ловеч.

Настоящата заповед за премахване да се постави на видно място, върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените места в сградата на Община Ловеч.

При установяване на собственика, разноските по премахване на незаконния гараж, ще бъдат потърсени от същия.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниел Колев – Заместник-кмет на Община Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Ловеч в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч