Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК - 50 бр.

Публикувано във вторник - 20.09.2022 г.

Валидно до втроник - 04.10.2022 г.

 

 

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение, следва да се явят в дирекция МП при Община Ловеч стая 107,за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107,ал.З от ДОПК. Съобщенията са поставени и на определеното за съобщения табло в Община Ловеч.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/АУЗД/,ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите:/п/

Поля Цанова, гл. експерт СПБ