Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Съобщение за насроченото за 24.09.2020 г. от 17:00 часа публично обсъждане

 

Община Ловеч уведомява всички заинтересовани, че насроченото за 24.09.2020 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - гр. Ловеч,  ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на Площад Свобода, гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., няма да се проведе, тъй като е отпаднало изискването бенефициентът да представи запис на заповед към искането за авансово плащане.

 

 

 

Този документ е създаден  в рамките на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на Площад Свобода, гр. Ловеч“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.  ДБФП № BG16RFOP001-1.020-0008-C01