Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗЕМЯ

 

ДО: АНТОН И. ЦОНЕВ

ГР. СОФИЯ

ЦВЕТЕЛИНА И. ВАСИЛЕВА

ГР. СОФИЯ

Относно: Заплащане на земя по §4 от ЗСПЗЗ на бившите собственици

                 Уведомявам Ви, че за поземлен имот с идентификатор №43952.517.34, в местност „Липака“, землище на гр. Ловеч,  с площ 806 кв.м по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е извършено плащане от ползвателя – наследници на Тодор Н. Тодоров на сумата от 93,00 /деветдесет и три/ лв.

Представете в стая 217 на Община Ловеч или изпратете по пощата до Кмета на Община Ловеч следните документи:

- Настоящето уведомително писмо;

- Решение за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници на Илия Христов Цонев;

- Валидно удостоверение за наследници на Илия Христов Цонев;

- Удостоверение за банкова сметка;

- Пълномощно от останалите наследници (ако получавате и сумите за някои от  наследниците или за всички наследници).

След приемане на изброените документи сумите се превеждат от Община Ловеч по банков път на посочените от Вас банкови сметки.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч