Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за изработен и внесен за одобрение проект за ПУП-ПП на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за водоснабдяване на поземлен имот в с. Йоглав, община Ловеч

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните  лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 34093.113.11 по КККР на село Йоглав, община Ловеч.

Възложител: “АВИСПАЛ-БГ“ ЕООД

В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план-парцеларен план до Кмета на Община  Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 213.

 

 

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Кмет на Община Ловеч