Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за изработен, внесен за съгласуване и одобрение проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти и на част от поземлени имоти в местноста „Полето“ и за неземеделски нужди и разширение на гробищен парк „Скобелевско шосе“

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните  лица, че в Държавен вестник – (ДВ бр. 29/12.04.2022 г. на стр. 119) е обнародвано обявление, относно изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 43952.74.1, 43952.75.6, 43952.75.32 и 43952.76.8 и на част от поземлени имоти с идентификатори 43952.74.3, 43952.75.7, 43952.75.8, 43952.75.9, 43952.75.10 и 43952.75.104 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, местноста „Полето“, за неземеделски нужди и разширение на гробищен парк „Скобелевско шосе“ - ПИ с идентификатор 43952.75.103.

Възложител: Община Ловеч.

В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, който изтича на 12 май 2022 г., заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план-парцеларен план до Кмета на Община  Ловеч.

Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч