Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за неплатени такси

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

По повод констатирано от Общинска администрация неправомерно разполагане на преместваеми обекти, (маси и столове) пред заведения за консумация на терен общинска държавна собственост, без заплащане на необходимите такси и без необходимите документи, изискващи се за това, съгласно чл. 56а от Закона за устройство на територията и разпоредбите на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елелменти на територията на Община Ловеч, уведомяваме всички юридически и физически лица, които не са заплатили необходимите такси, да го направят в 7 (седем) дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

При неспазване на определения срок Община Ловеч ще предприеме действия по премахване по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч