Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за одобрен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Ловеч за поземлени имоти в местност „Айгърска бара“, по кадастралната карта на гр. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение № 920/28.06.2022 г. на Общински съвет – Ловеч е одобрен проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Ловеч, приет с Решение №177/27.08.2020 г. на Общински съвет Ловеч, за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.68.3 и ПИ 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, по кадастралната карта на гр. Ловеч.

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в Административен съд – Ловеч чрез Общински съвет – Ловеч.

 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1055/26.06.2023 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч