Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР по плана на зона „Дикисана“, гр. Ловеч

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-1567/13.09.2021 г. на кмета на Община Ловеч е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. V-1940, кв.146 по плана на зона „Дикисана“, гр. Ловеч, поземлен имот(ПИ) с идентификатор 43952.513.1940 по кадастралната карта на гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч