Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР за У.П.И. по плана на с. Стефаново, общ. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-781/19.05.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. VIII и у.п.и. IX от кв. 16 по плана на село Стефаново, община Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

За Кмет на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед № З-747/11.05.2021 г.

на кмета на Община Ловеч