Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР за урегулиран поземлен имот(у.п.и) VI-946 от кв. 121 по плана на село Радювене, община Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-36/07.01.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и) VI-946 от кв. 121 по плана на село Радювене, община Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


 

За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-20/06.01.2021 г.

на кмета на Община Ловеч,

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч