Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за одобрен Проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти по плана на с. Чавдарци, общ. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-888/04.06.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. I-147, у.п.и. II-147 и у.п.и. XIV-147, кв. 35 по плана на с. Чавдарци, община Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч