Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. IХ от кв. 6 по плана на гр. Ловеч, Източна промишлена зона

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-1317/28.08.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. IХ от кв. 6 по плана на гр. Ловеч, Източна промишлена зона.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч