Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-379, у.п.и. V-374, у.п.и. VI-374 и у.п.и. Х-375, кв. 47 по плана на село Слатина, община Ловеч

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-121/18.01.2023 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. III-379, у.п.и. V-374, у.п.и. VI-374 и у.п.и. Х-375, кв. 47 по плана на село Слатина, община Ловеч, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 67218.160.991 и ПИ 67218.160.374 по Кадастралната карта на село Слатина, община Ловеч, с който се цели да се смени отреждането на у.п.и. V-374, кв. 47 „За фотоволтаична централа“, без да се променят границите на имота.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч