Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. IV, кв. 110 по плана на село Деветаки, община Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-87/16.01.2023 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за у.п.и. IV, кв. 110 по плана на село Деветаки, община Ловеч, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20420.461.622 по Кадастралната карта на село Деветаки, община Ловеч, с който се цели да се смени отреждането на у.п.и. IV, кв. 110 „За фотоволтаична електрическа централа“, без да се променят границите на имота.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч