Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и.VI-334, у.п.и. X-334, у.п.и. ХI-333 и у.п.и. ХII-333 от кв. 35 по плана на с. Лисец, общ. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-51/11.01.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) за у.п.и.VI-334, у.п.и. X-334, у.п.и. ХI-333 и у.п.и. ХII-333 от кв. 35 по плана на с. Лисец, общ. Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч,