Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на местност „Изворче“, землище на гр. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-1609/16.09.2021 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.525.58, местност „Изворче“, по плана на новообразуваните имоти на местност „Изворче“, землището на гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч