Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПП на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 34093.113.11 по КККР на село Йоглав, община Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 78/29.02.2024 г. на Общински съвет – Ловеч е одобрен:

Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 34093.113.11по КККР на село Йоглав, община Ловеч.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30– дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Кмета Община Ловеч до Административен съд – Ловеч.

 

 

инж. ПЕТЪР МАРИНОВ

Заместник-кмет  на Община Ловеч