Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за одобрен ПУП-ПР за поземлени имоти в местност „Айгърска бара“, землището на гр. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-1518/13.09.2023 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен подробен устройствен план - план за регулация за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.68.3 и ПИ 43952.67.8, местност „Айгърска бара, обособени в у.п.и. I-3 в кадастрален район 68 и у.п.и. I-8 в кадастрален район 67 в местността „Айгърска бара“, землището на гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта и заповедта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч