Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за у.п.и. VI-1 от кв. 9001 по плана на „Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че със Заповед № З-1944/24.11.2023 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. VI-1 от кв. 9001 по плана на „Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението, на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С проекта и заповедта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

ИНЖ. ПЕТЪР МАРИНОВ

Заместник-Кмет на Община Ловеч