Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

На основание чл. 6, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Ловеч уведомява всички заинтересовани лица, че:

С вх. № 0400-285-1/20.08.2018 г. чрез РИОСВ-Плевен в Община Ловеч е постъпила информация от "МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ" АД, изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец с цел промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно битово водоснабдяване за производство на хранителни продукти", находящ се в поземлен имот с идентификатор 43952.502.1053 по КК на гр. Ловеч, с възложител "МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ" АД.

В периода от 22.08.2018 - 09.09.2018 г. от 8-12 ч. и от 13-17 ч. в стая 213 на Община Ловеч, заинтересованите лица могат да се запознаят с предоставената информация, както и да изразят писмените си становища по нея.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч