Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

СЪОБЩЕНИЕ за прилагане на основни правила през зимния (отоплителeн) сезон в Община Ловеч за намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зимния (отоплителeн) сезон Община Ловеч призовава жителите на всички населени места в общината за спазване и прилагане на основни правила, които ще доведат до намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух

С настъпването на отоплителния сезон и характерните за него системни повишения на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (ПС на СДН 50 µg/m3) по показател фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) и в изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качеството на атмосферния въздух по показател ФПЧ10  за територията на гр. Ловеч, Община Ловеч започва сезонна кампания с контролен и информационен характер.

За да запазим атмосферния въздух чист и здравето си през отоплителния сезон,

Община Ловеч Ви напомня някои основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през зимния сезон:

 1. При възможност използвайте начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални – газификация на жилищата или електрическа енергия.
 2. Изолирайте максимално жилището си срещу изпускане на топлината в околната среда.
 3. Не използвайте въглища с високо съдържание на сяра и пепел, както и влажна дървесина. При изгарянето на такива горива се отделят увеличени количества прах и вредни химични съединения – серен диоксид и въглероден оксид.
 4.   Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене на отпадъците и замърсяване на въздуха.
 5.   Не изгаряйте в домашните си отоплителни печки или котли отпадъци – гуми, пластмаси, парцали, печатни издания и др. – тези отпадъци при изгаряне отделят токсични химични вещества.
 6.   Изгарянето на отпадъци (освен в специализирани регистрирани инсталации) е забранено и нарушителите се глобяват!
 7.   Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:
 • да е суха;
 • да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
 • да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
 • да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.
 1. Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

Минимални срокове за естествено просушаване на сурова дървесина, съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление (обн. ДВ, бр.81/15.10.2019 г.):

Вид на дървесината

Размери на дървесината

Период в месеци

твърди широколистни

меки широколистни

иглолистни

Обла небелена

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

14

12

12

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

12

11

10

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

13

12

11

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

10

9

8

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см

7,5

7

7

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см

6

5,5

5

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см

5

4,5

4

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см

3,5

3,5

3,5

Цепена или фасонирана

дължина над 2 м

8

7,5

7,5

дължина от 1 до 2 м

6,5

5,5

5

дължина от 0,4 до 1 м

4,5

3,5

3

дължина до 0,4 м

3

3

2,5

 

Община Ловеч Ви призовава заедно да опазим чистотата на въздуха през отоплителния сезон!

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № З – 1783/02.11.2020 г.

на Кмета на Община Ловеч

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник – кмет на Община Ловеч