Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за частична промяна на зона на Общ устройствен план на Община Ловеч (ЧПЗ на ОУП)

С Решение № 947/27.07.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, е разрешено изработване на проект за частична промяна на зона на общ устройствен план (ОУП) на община Ловеч в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 43952.511.206, 43952.511.140 и 43952.511.195 и изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) и подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-206 от квартал 2 (поземлен имоти с идентификатор 43952.511.206) по плана на ж.к. „Младост" и кадастралната карта на и кадастралните регистри на гр. Ловеч, Община Ловеч, Област Ловеч.

Засегнати имоти са:

- Поземлен имот с идентификатор 43952.511.140 (част от УПИ I-140,195, отреден „За търговски и складови дейности") от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост " и кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч е с площ от 1,576 дка, с предназначение на територията - урбанизирана и с начин на трайно ползване - средно застрояване 10(15) м, който попада в зона за „Комплексно жилищно застрояване (Жк)" по действащия ОУП на Община Ловеч - незастроен имот - собственост на "ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД, гр. Ловеч;

- Поземлен имот с идентификатор 43952.511.195 (част от УПИ 1-140,195, отреден „За търговски и складови дейности" ) от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост " и кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч е с площ от 11,985 дка, с предназначение на територията — урбанизирана и с начин на трайно ползване -средно застрояване 10(15) м, който попада в зона за „Комплексно жилищно застрояване (Жк)" по действащия ОУП на Община Ловеч - незастроен имот -собственост на "ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД, гр. Ловеч;

- Поземлен имот с идентификатор 43952.511.206 (представляващ УПИ III-206 отреден „За ОП „Безалкохолни напитки") от квартал 2 по плана на ж.к. „Младост " и кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч е с площ от 13,458 дка, с предназначение на територията - урбанизирана и с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, който попада в зона за „Комплексно жилищно застрояване (Жк)" по действащия ОУП на Община Ловеч - застроен имот частна държавна собственост (Областен управител на област Ловеч) с разположени в имот 5 броя сгради, всичките собственост на ''БЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС" ООД, гр. Ловеч;

С проекта за частична промяна на зона на ОУП се дава възможност за осъществяване на желанието на заинтересованото лице е да се определи нов режим на устройство - за описаните по-горе УПИ и поземлени имоти в смесена устройствена зона (Соп).

С писмо с изх. № 4150/30.08.2023 г. на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите - Плевен възложителят е уведомен, че за така заявения план не е необходимо провеждане на процедура по Глава втора от наредба за ОС (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.)

Възложител: Община Ловеч, чрез арх. Сергей Денчев (Пълномощно П-72/18.08.2023 г. от Кмет на Община Ловеч)

Територията, попадаща в обхвата на засегнатия имот, се преотрежда от устройствен режим „Комплексно жилищно застрояване (Жк)", в устройствен режим - Смесена устройствена зона (Con), на основание чл. 134, ал. (1), т. 5 и ал. (2), т. 4 и т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Проектът за частични изменение на зона на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 25.09.2023 г. (в двуседмичен срок от датата на публикуване, съгласно Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч, приета с решение № 265/23.12.2020 г. на Общински съвет-Ловеч, публ. на 07.01.2021 г., в сила от 07.01.2021 г.) от 17:30 часа в офиса на арх. Сергей Денчев с адрес: гр. Ловеч, пл. "Тодор Кирков "№ 17.

Проектът за частична промяна на зона на общия устройствен план и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в офиса на арх. Сергей Денчев с адрес: гр. Ловеч, пл. "Тодор Кирков "№ 17, както и в Дирекция „Устройство на Територията" на Община Ловеч, в работни дни от 08:00 до 17:00 часа .

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на Община Ловеч и на интернет страницата на възложителя https://www.lovech.bg и заинтересованото лице https://vkasis.com

Становища и мнения по частична промяна на зона на ОУП могат да се депозират в сградата на Община Ловеч - в центъра за административно обслужване с адрес: гр. Ловеч. ул. "Търговска" № 22 или на електронна поща на арх. Сергей Денчев: arch_denchev@abv.bg

Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Сергей Денчев - тел. 0899810031