Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за съставен Констативен акт, относно установен незаконно поставен преместваем обект „ ДЪРВЕН ФУРГОН”, разположен в УПИ II, кв. 9035 , между бл. 201 и бл. 202 кв. "Здравец", гр. Ловеч

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Общинска администрация Ловеч, с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 в тридневен срок, считано от датата на съобщаването му, съгласно чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.