Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение за съставен Констативен акт, относно законността на поставени антипаркинг скоби, разположени в УПИ IV, кв. 158 по плана на кв. "Дикисана", гр. Ловеч

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Ловеч, ул. „Търговска" №22, в З/три/ дневен срок, считан от датата на връчването му.