Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ловеч  уведомява всички Сдружения на собственици, подали Заявления за интерес и финансова помощ през 2018 година и получили положителна оценка,  че към настоящия момент няма свободен финансов ресурс за изпълнение на проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административните и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“  на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Сдруженията на собствениците ще бъдат допълнително информирани при възможност за финансиране и откриване на нова процедура за подаване на проектни предложения по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020.

Към момента Община Ловеч не приема документи за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.