Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

№91 00-248

Дата: 08.06.2018 г.

 

Община Ловеч публикува настоящето съобщение на основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №840/08.06.2018 г. на кмета на Община Ловеч за завземане на безстопанствен имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 43952.516.128 с площ от 167 кв. м., ведно с построената в него сграда с идентификатор 43952.516.128.1, със застроена площ от 41 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч,  съгласно скица №15-590563/29.11.2016 г. на СГКК-гр. Ловеч, с адрес: гр. Ловеч, кв. „Дръстене”, ул. „Мадара” №12.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд Ловеч.

Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго.

 

 


Файлове:

08 06 2018 Saobshtenie.docx 08 06 2018 Saobshtenie.docx