Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

с ъ о б щ е н и е

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и внесен за съгласуване и одобрявяне Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация(ПУП-ПР) за поземлени имоти с идентификатори 75112.46.295 и 75112.46.376 по кадастралната карта на с. Умаревци, общ. Ловеч, у.п.и. I-295, кв. 31 по плана на с. Умаревци, общ. Ловеч.

Възложител: ОБЩИНА ЛОВЕЧ

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община  Ловеч.

С проекта може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

 

За кмет на Община Ловеч

Даниел Колев

Съгласно Заповед № 1500/30.10.2018 г.

на Кмета на Община Ловеч