Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №3-1805/12.12.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация(ПУП-ПР) за поземлени имоти с идентификатори 75112.46.295 и 75112.46.376 по кадастралната карта на с. Умаревци, общ. Ловеч, у.п.и. I-295, кв. 31 по плана на с. Умаревци, общ. Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


За кмет на Община Ловеч

даниел колев

Съгласно Заповед № 3-1729/28.11.2018 г.

на Кмета на Община Ловеч