Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДО:

Григорий Димовски

Веселина Дончева

Анна Петкова

Гено Дачев

Александър Матеев

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, ви съобщавам, че са издадени Заповеди № 1606, № 1607 и № 1608 от 08.11.2018г. на Кмета на Община Ловеч, с които на наследниците на Гено Банов се възстановява правото на собственост върху новообразувани имоти с идентификатори съответно № 43952.521.832, № 43952.521.835 и № 43952.521.830 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец”, извън строителните граници на гр.Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедите в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез Кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация: 068 688 210, инж. Мариян Колев. 

Приложение: Заповеди № 1606, № 1607 и № 1608 от 08.11.2018г. на Кмета на Община Ловеч – 3 броя.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА           /п/

Кмет на Община Ловеч