Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

ДО:

КРАСИМИРА ТОРНЕВА

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-169/05.02.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, с която наследниците на П. Бекяров придобиват право на собственост върху новообразуван имот с идентификатор № 43952.537.66 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе”, в землището на гр.Ловеч.

Заинтересованите лица могат да обжалват горецитираната заповед в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез Кмета на Община Ловеч.

За  допълнителна  информация  може  да  се обадите на телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев.

Приложение: Заповед № З-169/05.02.2019 г. на Кмета на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА 

Кмет на Община Ловеч