Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

ДО:

 

И. ШВАЙГЕР-НЕМИРОВА

 

Б. Е. БУДЕВСКА-ЛАНГЕВЕЛД

 

Н. Б. САЛЧЕВА

 

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че са  издадени Заповеди № № З-820, З-821, З-822, З-823, З-824, З-825, З-826 и З-827 от 29.05.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, с които на наследниците на А. Я. Бичкиджиев се възстановява правото на собственост върху новообразувани имоти с идентификатори съответно №43952.522.203, №43952.522.210, №43952.522.214, №43952.522.215, №43952.522.470, №43952.471, №43952.522.472 и № 43952.522.482 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Червен бряг”, в строителните граници на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедите в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, пред Районен съд - гр. Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

Заповедите  са  на  разположение  на  заинтересованите  лица  в  Община  Ловеч, стая  217.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч