Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение

с ъ о б щ е н и е

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, съгласно чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПРЗ) за у.п.и. VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч, поземлен имот с идентификатор 21823.162.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) VIIІ-298 от кв. 15 по плана на с. Дойренци, община Ловеч“, ПИ с идентификатор 21823.162.298 по кадастралната карта на с. Дойренци, община Ловеч.

Възложител: Христо Г. Стоянов.

В 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица в производството по одобряване на изменението на ПУП-ПРЗ, съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, до Кмета  на Община Ловеч.

Проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се намира в сградата на Община Ловеч - стая № 227.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч