Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-1202/07.08.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43952.533.83 по плана на новообразуваните имоти за м. „Калето“, землище гр. Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


За Кмет на Община Ловеч,

съгласно Заповед № З-1068/08.07.2019 г. на кмета на Община Ловеч

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ

Заместник-кмет на Община Ловеч