Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-1346/11.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен:

Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и (ПУП-Пр) на улица-тупик и паркинг за коли при о.т. 942, о.т. 939, о.т. 938 и о.т. 940 кв. 314 по регулационния план на гр. Ловеч, зона ЕЖК, поземлен имот с идентификатор 43952.504.118, по Кадастралната карта(КК) на гр. Ловеч, община Ловеч.

В 14-дневен срок от получаване на съобщението на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта пред Административен съд – Ловеч чрез Кмета на Община Ловеч.

С посочените документи, проект и заповед, може да се запознаете в сградата на Община Ловеч - стая № 227.


Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч