Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-1390/17.09.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение за:

Изработване на Проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване(ПУП-ПрЗ) за у.п.и.III-206 и у.п.и. ХХVII от кв. 9026 по плана на гр. Ловеч, Северна индустриална зона(СИЗ).

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч