Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение на Община Ловеч

 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „ОСЪМ“ АД, гр. Ловеч за експлоатация на “Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 т за час, изпълняваща дейност, съгласно т. 2.2 и Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т за денонощие“, съгласно т. 2.4. от Приложение № 4 към ЗООС Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 02.12.2019 г. до 02.01.2020 г. в:

  1. Сградата на Община Ловеч, 5500 гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 22, етаж 2, стая 220 от 08:00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Борислав Чаушев – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-11;

Инж. Георги Нинов, главен експерт „Околна среда“, Община Ловеч , тел.:068/688205