Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1710/31.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Кънчо Цвятков Личев се възстановява правото на собственост върху:

 

  1. овообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.209.59, в местността „Хасанова локва", в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 1200 ( хиляда и двеста ) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – полски култури, категория на земята – VI /шеста/.
  2. овообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.248.70, в местността „Пъргова локва“, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 400 (четиристотин) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – лозови насаждения /нетерасирани/, категория на земята – VI /шеста/.

 

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-1710/31.10.2019г. на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

Заповед № З-1710/31.10.2019 г. на Кмета на Община Ловеч е на разположение на заинтересованите лица в Община Ловеч, стая 217.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч