Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1983/26.11.2019г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Иван Цвятков Цървуланов се възстановява правото на собственост върху:

  1. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.209.52, в местността „Под усоето", в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 800 (осемстотин) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – полски култури,, категория на земята – VI /шеста/.
  2. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.209.53, в местността „Под усоето“, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 280 (осемстотин) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – полски култури, категория на земята – VI /шеста/, категория на земята – VI /шеста/.
  3. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.209.54, в местността „Под усоето“, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 1000 (хиляда) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – Овощни насаждения /нетерасирани/, категория на земята – VI /шеста/.
  4. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.210.33, в местността „Печи гъска“, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 200 (двеста) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – Лозови насаждения /нетерасирани/, категория на земята – VI /шеста/.
  5. Новообразуван имот извън строителните граници с идентификатор №43829.248.67, в местността „Дълбокия път“, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч с площ 2800 (две хиляди и осемстотин) кв.м., вид територия – селско стопанство, начин на трайно ползване – Лозови насаждения /нетерасирани/, категория на земята – VI /шеста/.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-1983/26.11.2019г. на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

           Заповед № З-1983/26.11.2019г. на Кмета на Община Ловеч е на разположение на заинтересованите лица в Община Ловеч, стая 217.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч