Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщения до Б. В. Иванова гр. Ловеч Т. П. Стойчева гр. София

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, в качеството Ви на наследници на И. Х. Иванов, че е издадена Заповед № З-1210/13.07.2023 г. на кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Т. Д. Койнов се възстановява правото на собственост върху новообразуван имот с идентификатор №43952.515.564, намиращ се в местност Сливек, землище на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952.

За  допълнителна  информация  може  да  се  обадите  на  телефон: 068 688 210 – инж. Мариян Колев

 

Приложение: Копие на Заповед № З-1210/13.07.2023 г.

 

       

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч