Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Служителите от ОЕПГ-Ловеч преминаха специализирано обучение

 

 

Служителите от Областният екип по приемна грижа-Ловеч по Проект „Приеми ме 2015“ преминаха тридневно специализирано обучение, водено от Симеон Тодоров. Разглежданите теми са част от професионалната подкрепа, която социалните работници предоставят на приемните родители при работа с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение, при работа с деца с увреждания, със специални образователни потребности, с психични и емоционални разстройства и при работа с деца в риск в пубертетна възраст. Адекватната подкрепа, предоставена на приемното семейство дава възможност на много деца, ползватели на социалната услуга „приемна грижа“ да бъдат отглеждани в семейна среда, което гарантира основното му право да расте и да се развива пълноценно, да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие.

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.