Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Социалната услуга „приемна грижа“ по Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи до края на 2020 г.

 

 

 

Социалната услуга „приемна грижа“ по Проект „Приеми ме 2015“

ще продължи до края на 2020 г.

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ продължава дейността си по предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ до края на 2020 г., това съобщиха от Областния екип по приемна грижа-Ловеч. В този срок следва да бъде подготвена и нормативна база, която да осигури предоставянето на услугата като държавно делегирана дейност. На този етап за Област Ловеч три общини са партньори на проекта, където социалната услуга предоставя алтернативна семейна грижа за деца с мярка на закрила „настаняване в приемно семейство“.

Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемни семейства е ключов приоритет на политиката в областта за закрила на децата и в този контекст изпълнението на Проект „Приеми ме 2015“ има за цел да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво. Социалната услуга се стреми предоставяната грижа за децата да гарантира сигурна и устойчива семейна среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство.

В центъра на приемната грижа е и повишаване на качеството на услугата чрез структуриране на специализирано обучение и супервизии на служителите от Областния екип по приемна грижа-Ловеч и Приемните семейства. Приета е програма за специализирано обучение на комисиите по приемна грижа.

 

 


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.