Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“

 

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

I. За обявените длъжности в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

 

1. За длъжност „Управител“– 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-27/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

Управител

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

 

ПДДМ-80/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Управител

Дневен център

Да

 

3.

 

ПДДМ-85/09.06.2020 г.

 

Детелина Тодорова Конова

Управител

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

4.

 

ПДДМ-115/10.06.2020 г.

 

Мария Бончева Недялкова

Управител

Дневен център

Да

 

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-4/01.06.2020 г.

Марина Савова Маринова

 

Социален работник

Дневен център

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

2.

ПДДМ  - 24/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Социален работник

Дневен център

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

3.

ПДДМ  - 29/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Социален работник

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 63/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 79/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Социален работник

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 84/09.06.2020 г.

 

Стелияна Николаева Кралска

Социален работник

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 91/09.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Дневен център

Да

 

 

3. За длъжност „Психолог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-19/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Психолог

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

 

ПДДМ-103/10.06.2020 г.

 

Наталия Цецкова Георгиева

Психолог

Дневен център

Да

 

 

4. За длъжност „Логопед“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ-21/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Логопед

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ-76/08.06.2020 г.

 

Анатоли Станимиров Николов

Логопед

Дневен център

Да

 

 

5. За длъжност „Специален педагог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

 

ПДДМ-22/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Специален педагог

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ-35/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Специален педагог

Дневен център

Да

 

 

6. За длъжност „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

 

ПДДМ-75/08.06.2020 г.

 

Ивайло Добромиров Балев

Рехабилитатор

Дневен център

Да

 

2.

 

ПДДМ-98/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Рехабилитатор

Дневен център

Да

 

 

7. За длъжност „Медицинска сестра“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 32/02.06.2020 г

Момчил Милчев Николов

 

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 47/04.06.2020 г.

 

Филипа Арсова Маринова

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 112/10.06.2020 г.

 

Таня Петкова Стоянова

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 116/10.06.2020 г.

 

Виолета Юлиянова Андреева

Медицинска сестра

Дневен център

Да

 

 

8. За длъжност „Трудотерапевт“ – 1 щ.бр.

 

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 2/01.06.2020 г

Олга Викторовна Кузнецова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 6/01.06.2020 г

Любка Петрова Нанкова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 11/01.06.2020 г

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 15/01.06.2020 г

Геновева Гечева Вътева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 20/01.06.2020

Илиана Стефанова Русева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 42/04.06.2020

Мирела Недялкова Тончева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 43/04.06.2020 г

Габриела Дикова Съева

 

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

8.

ПДДМ  - 45/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 48/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

10.

ПДДМ  - 60/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

11.

ПДДМ  - 62/08.06.2020 г.

 

Таня Василева Чедомирова-Ганева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

12.

ПДДМ  - 66/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

13.

ПДДМ  - 78/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

14.

ПДДМ  - 89/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

15.

ПДДМ  - 92/09.06.2020 г.

 

Галя Климентова Иванова-Телбис

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

16.

ПДДМ  - 96/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

17.

ПДДМ  - 99/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Трудотерапевт

Дневен център

Да

 

 

9. За длъжност „Възпитател“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска/

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 8/01.06.2020 г.

Боряна Дочева Станева

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 10/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Възпитател

 

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 28/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 30/02.06.2020 г.

Николина Цветанова Петкова

 

Възпитател

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава изискуемото образование за длъжността

5.

ПДДМ  - 34/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 38/03.06.2020 г

Димитър Стоянов Кръстев

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 44/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Възпитател

Дневен център

Да

 

 

8.

ПДДМ  - 54/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Възпитател

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 61/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Възпитател

Дневен център

Да

 

10.

ПДДМ  - 77/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Възпитател

Дневен център

Да

 

11.

ПДДМ  - 81/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Възпитател

Дневен център

Да

 

12.

ПДДМ  - 88/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Възпитател

Дневен център

Да

 

13.

ПДДМ  - 93/09.06.2020 г.

 

Камелия Савкова Кинтова

Възпитател

Дневен център

Да

 

14.

ПДДМ  - 94/09.06.2020 г.

 

Ваня Пенкова Конишева

Възпитател

Дневен център

Да

 

15.

ПДДМ  - 101/10.06.2020 г.

 

Стелияна Дончева Вълчева

Възпитател

Дневен център

Да

 

16.

ПДДМ  - 107/10.06.2020 г.

 

Ивона Ивова Иванова

Възпитател

Дневен център

Не

Кандидатът не притежава необходимото образование

17.

ПДДМ  - 108/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Възпитател

Дневен център

Да

 

18.

ПДДМ  - 113/10.06.2020 г.

 

Бурянка Хитова Стоянова

Възпитател

Дневен център

Да

 

 

10. За длъжност „Шофьор-снабдител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 95/09.06.2020 г.

 

Павел Стоянов Денчев

Шофьор-снабдител

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 56/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Шофьор-снабдител

Дневен център

Да

 

 

11. За длъжност „Домакин“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска/

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 3/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 9/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

 

Домакин

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 18/01.06.2020 г.

Румяна Кръстева Иванова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 33/02.06.2020 г

Борянка Йорданова Стоянова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 39/03.06.2020 г

Нина Борисова Тодорова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 40/03.06.2020 г

Ангелина Иванова Петрова

 

Домакин

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 53/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Домакин

Дневен център

Да

 

8.

ПДДМ  - 57/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Домакин

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 65/08.06.2020 г.

 

Мария Хелмут Мелем

Домакин

Дневен център

Да

 

 

12. За длъжност „Санитар“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска/

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 7/01.06.2020 г.

Любка Петрова Нанкова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

2.

ПДДМ  - 16/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

3.

ПДДМ  - 36/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

4.

ПДДМ  - 41/04.06.2020 г

Красимира Тодорова Стефанова

 

Санитар

Дневен център

Да

 

5.

ПДДМ  - 46/04.06.2020 г.

 

Елка Радоева Радоева

Санитар

Дневен център

Да

 

6.

ПДДМ  - 50/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Санитар

Дневен център

Да

 

7.

ПДДМ  - 52/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Санитар

Дневен център

Да

 

8.

ПДДМ  - 67/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Санитар

Дневен център

Да

 

9.

ПДДМ  - 100/10.06.2020 г.

 

Таня Маринова Хицова

Санитар

Дневен център

Да

 

10.

ПДДМ  - 102/10.06.2020 г.

 

Лидия Ангелова Петкова

Санитар

Дневен център

Да

 

11.

ПДДМ  - 104/10.06.2020 г.

 

Иваничка Костова Събева

Санитар

Дневен център

Да

 

12.

ПДДМ  - 105/10.06.2020 г.

 

Маргарита Русева Петрова

Санитар

Дневен център

Да

 

13.

ПДДМ  - 106/10.06.2020 г.

 

Краса Иванова Едрева

Санитар

Дневен център

Да

 

14.

ПДДМ  - 110/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Санитар

Дневен център

Да

 

15.

ПДДМ  - 114/10.06.2020 г.

Бурянка Хитова Стоянова

Санитар

Дневен център

Да

 

 

 

II. За обявените длъжности в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 26/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Управител

Преходно жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

ПДДМ  - 71/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 73/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Преходно жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 87/09.06.2020 г.

 

Детелина Тодорова Конова

Управител

Преходно жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 64/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 70/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 83/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Социален работник

Преходно жилище

Да

 

 

3. За длъжност „Трудотерапевт“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 12/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

 

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 14/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 59/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 82/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

5.

ПДДМ  - 90/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Преходно жилище

Да

 

 

4. За длъжност „Детегледач“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 1/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

2.

ПДДМ  - 13/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 17/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 31/02.06.2020 г.

 

Николина Цветанова Петкова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

5.

ПДДМ  - 37/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

6.

ПДДМ  - 49/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

7.

ПДДМ  - 51/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

8.

ПДДМ  - 55/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

9.

ПДДМ  - 97/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

10.

ПДДМ  - 109/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

11.

ПДДМ  - 111/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Детегледач

Преходно жилище

Да

 

 

5. За длъжност „Огняр/техническа поддръжка“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 58/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Огняр/ техническа поддръжка

Преходно жилище

Не

Кандидатът не е представил документ, удостоверяващ правоспособност за упражняване на професия по обслужване на отоплителна инсталация.

 

 

III. За обявените длъжности в социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 25/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Управител

Наблюдавано жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

2.

ПДДМ  - 69/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Наблюдавано жилище

Да

 

3.

ПДДМ  - 74/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Наблюдавано жилище

Да

 

4.

 

ПДДМ  - 86/09.06.2020 г.

 

Детелина Тодорова Конова

Управител

Наблюдавано жилище

Не

Кандидатът не притежава изискуемия професионален опит за длъжността

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Допуска се /не се допуска

Мотиви за недопускане

1.

ПДДМ  - 5/01.06.2020 г.

Марина Савова Маринова

 

Социален работник

Наблюдавано жилище

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

2.

ПДДМ  - 23/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Социален работник

Наблюдавано жилище

Не

Придобитото висше образование не е в областта, която се изисква за длъжността

3.

ПДДМ  - 68/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Наблюдавано жилище

Да

 

4.

ПДДМ  - 72/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Социален работник

Наблюдавано жилище

Да

 

 

Събеседването с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на датите: 18.06.2020 г. и 19.06.2020 г. в Клуб на инвалида с адрес: гр. Ловеч, пл.“Тодор Кирков“ №5, бл. Вароша, партерен етаж. Събеседването ще се проведе по предварително изготвен график, с който допуснатите кандидати ще бъдат запознати по телефона.

За повече информация и въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230.

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ №  BG05M9OP001-2.019-0012-C02
 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“