Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“

 

 

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

след проведен втори етап /събеседване/ от подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

I. За обявените длъжности в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

 

1. За длъжност „Управител“– 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 115/10.06.2020 г.

 

Мария Бончева Недялкова

Управител

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 80/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Управител

Дневен център

120 т.

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 79/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Социален работник

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 63/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Дневен център

125 т.

3.

ПДДМ  - 91/09.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Дневен център

125 т.

4.

ПДДМ  - 84/09.06.2020 г.

 

Стелияна Николаева Кралска

Социален работник

Дневен център

118 т.

5.

ПДДМ  - 29/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Социален работник

Дневен център

116 т.

 

3. За длъжност „Психолог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 103/10.06.2020 г.

 

Наталия Цецкова Георгиева

Психолог

Дневен център

126 т.

 

 

4. За длъжност „Логопед“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 21/01.06.2020 г.

Илиана Стефанова Русева

 

Логопед

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 76/08.06.2020 г.

 

Анатоли Станимиров Николов

Логопед

Дневен център

112 т.

 

5. За длъжност „Специален педагог“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 35/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Специален педагог

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 22/01.06.2020 г.

 

Илиана Стефанова Русева

Специален педагог

Дневен център

121 т.

 

6. За длъжност „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 75/08.06.2020 г.

 

Ивайло Добромиров Балев

Рехабилитатор

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 98/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Рехабилитатор

Дневен център

123 т.

 

7. За длъжност „Медицинска сестра“ – 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 116/10.06.2020 г.

 

Виолета Андреева

Медицинска сестра

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 112/10.06.2020 г.

 

Таня Петкова Стоянова

Медицинска сестра

Дневен център

124 т.

3.

ПДДМ  - 32/02.06.2020 г

Момчил Милчев Николов

 

Медицинска сестра

Дневен център

84 т.

4.

ПДДМ  - 47/04.06.2020 г.

 

Филипа Арсова Маринова

Медицинска сестра

Дневен център

Не се е явила

 

8. За длъжност „Трудотерапевт“ – 1 щ.бр.

 

 

 

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 42/04.06.2020

Мирела Недялкова Тончева

Трудотерапевт

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 99/09.06.2020 г.

 

Михаела Красимирова Венкова

Трудотерапевт

Дневен център

124 т.

3.

ПДДМ  - 89/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Дневен център

123 т.

4.

ПДДМ  - 20/01.06.2020

Илиана Стефанова Русева

Трудотерапевт

Дневен център

121 т.

5.

ПДДМ  - 45/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Трудотерапевт

Дневен център

120 т.

6.

ПДДМ  - 11/01.06.2020 г

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

Дневен център

119 т.

7.

ПДДМ  - 62/08.06.2020 г.

 

Таня Василева Чедомирова-Ганева

Трудотерапевт

Дневен център

118 т.

8.

ПДДМ  - 66/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Трудотерапевт

Дневен център

117 т.

9.

ПДДМ  - 2/01.06.2020 г

Олга Викторовна Кузнецова

Трудотерапевт

Дневен център

114 т.

10.

ПДДМ  - 15/01.06.2020 г

Геновева Гечева Вътева

Трудотерапевт

Дневен център

113 т.

11.

ПДДМ  - 96/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Трудотерапевт

Дневен център

113 т.

12.

ПДДМ  - 43/04.06.2020 г

Габриела Дикова Съева

 

Трудотерапевт

Дневен център

112 т.

13.

ПДДМ  - 60/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Дневен център

111 т.

14.

ПДДМ  - 78/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Трудотерапевт

Дневен център

110 т.

15.

ПДДМ  - 6/01.06.2020 г

Любка Петрова Нанкова

Трудотерапевт

Дневен център

106 т.

16.

ПДДМ  - 48/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Трудотерапевт

Дневен център

104 т.

17.

ПДДМ  - 92/09.06.2020 г.

 

Галя Климентова Иванова-Телбис

Трудотерапевт

Дневен център

Не се е явила.

 

9. За длъжност „Възпитател“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 54/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Възпитател

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 93/09.06.2020 г.

 

Камелия Савкова Кинтова

Възпитател

Дневен център

126 т.

3.

ПДДМ  - 10/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Възпитател

 

Дневен център

125 т.

4.

ПДДМ  - 81/08.06.2020 г.

 

Силвия Станчева Станева

Възпитател

Дневен център

124 т.

5.

ПДДМ  - 34/02.06.2020 г

Маргарита Генова Тимотеева

 

Възпитател

Дневен център

123 т.

6.

ПДДМ  - 88/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Възпитател

Дневен център

122 т.

7.

ПДДМ  - 38/03.06.2020 г

Димитър Стоянов Кръстев

 

Възпитател

Дневен център

120 т.

8.

ПДДМ  - 44/04.06.2020 г

Елка Радоева Радоева

 

Възпитател

Дневен център

116 т.

9.

ПДДМ  - 28/01.06.2020 г.

Даниела Христова Кацарова

 

Възпитател

Дневен център

115 т.

10.

ПДДМ  - 77/08.06.2020 г.

 

Светла Петкова Маринова

Възпитател

Дневен център

113 т.

11.

ПДДМ  - 61/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Възпитател

Дневен център

110 т.

12.

ПДДМ  - 94/09.06.2020 г.

 

Ваня Пенкова Конишева

Възпитател

Дневен център

108 т.

13.

ПДДМ  - 8/01.06.2020 г.

Боряна Дочева Станева

 

Възпитател

Дневен център

105 т.

14.

ПДДМ  - 113/10.06.2020 г.

 

Бурянка Хитова Стоянова

Възпитател

Дневен център

102 т.

15.

ПДДМ  - 101/10.06.2020 г.

 

Стелияна Дончева Вълчева

Възпитател

Дневен център

86 т.

16.

ПДДМ  - 108/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Възпитател

Дневен център

85 т.

 

10. За длъжност „Шофьор-снабдител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 56/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Шофьор-снабдител

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 95/09.06.2020 г.

 

Павел Стоянов Денчев

Шофьор-снабдител

Дневен център

124 т.

 

11. За длъжност „Домакин“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 18/01.06.2020 г.

Румяна Кръстева Иванова

 

Домакин

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 39/03.06.2020 г

Нина Борисова Тодорова

 

Домакин

Дневен център

125 т.

3.

ПДДМ  - 9/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

 

Домакин

Дневен център

123 т.

4.

ПДДМ  - 3/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Домакин

Дневен център

121 т.

5.

ПДДМ  - 65/08.06.2020 г.

 

Мария Хелмут Мелем

Домакин

Дневен център

116 т.

6.

ПДДМ  - 33/02.06.2020 г

Борянка Йорданова Стоянова

 

Домакин

Дневен център

113 т.

7.

ПДДМ  - 53/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Домакин

Дневен център

110 т.

8.

ПДДМ  - 57/04.06.2020 г.

 

Теодоси Сашев Тодоров

Домакин

Дневен център

108 т.

9.

ПДДМ  - 40/03.06.2020 г

Ангелина Иванова Петрова

 

Домакин

Дневен център

101 т.

 

12. За длъжност „Санитар“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 7/01.06.2020 г.

Любка Петрова Нанкова

 

Санитар

Дневен център

126 т.

2.

ПДДМ  - 41/04.06.2020 г

Красимирка Тодорова Стефанова

 

Санитар

Дневен център

126 т.

3.

ПДДМ  - 105/10.06.2020 г.

 

Маргарита Русева Петрова

Санитар

Дневен център

126 т.

4.

ПДДМ  - 106/10.06.2020 г.

 

Краса Иванова Едрева

Санитар

Дневен център

124 т.

5.

ПДДМ  - 46/04.06.2020 г.

 

Елка Радоева Радоева

Санитар

Дневен център

123 т.

6.

ПДДМ  - 102/10.06.2020 г.

 

Лидия Ангелова Петкова

Санитар

Дневен център

122 т.

7.

ПДДМ  - 16/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Санитар

Дневен център

121 т.

8.

ПДДМ  - 36/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Санитар

Дневен център

118 т.

9.

ПДДМ  - 67/08.06.2020 г.

 

Цветомира Ганкова Енчева

Санитар

Дневен център

117 т.

10.

ПДДМ  - 50/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Санитар

Дневен център

112 т.

11.

ПДДМ  - 52/04.06.2020 г.

 

Даниела Милкова Маринова

Санитар

Дневен център

110 т.

12.

ПДДМ  - 100/10.06.2020 г.

 

Таня Маринова Хицова

Санитар

Дневен център

107 т.

13.

ПДДМ  - 110/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Санитар

Дневен център

104 т.

14.

ПДДМ  - 114/10.06.2020 г.

Бурянка Хитова Стоянова

Санитар

Дневен център

102 т.

15.

ПДДМ  - 104/10.06.2020 г.

 

Иваничка Костова Събева

Санитар

Дневен център

100 т.

 

II. За обявените длъжности в социалната услуга „Преходно жилище“  за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 71/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Преходно жилище

125 т.

2.

ПДДМ  - 73/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Преходно жилище

120 т.

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 64/08.06.2020 г.

 

Ирина Анатолиева Бакърджиева

Социален работник

Преходно жилище

126 т.

2.

ПДДМ  - 70/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Преходно жилище

125 т.

3.

ПДДМ  - 83/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Социален работник

Преходно жилище

121 т.

 

3. За длъжност „Трудотерапевт“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 90/09.06.2020 г.

 

Маргарита Димитрова Тодорова

Трудотерапевт

Преходно жилище

122 т.

2.

ПДДМ  - 12/01.06.2020 г.

Ива Христова Милчева

Трудотерапевт

 

Преходно жилище

121 т.

3.

ПДДМ  - 82/08.06.2020 г.

 

Галина Георгиева Йончева

Трудотерапевт

Преходно жилище

120 т.

4.

ПДДМ  - 59/05.06.2020 г.

 

Диана Спасова Костадинова

Трудотерапевт

Преходно жилище

118 т.

5.

ПДДМ  - 14/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Трудотерапевт

Преходно жилище

116 т.

 

4. За длъжност „Детегледач“ – 3 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 13/01.06.2020 г.

Геновева Гечева Вътева

 

Детегледач

Преходно жилище

126 т.

2.

ПДДМ  - 97/09.06.2020 г.

 

Емилия Маркова Денчева

Детегледач

Преходно жилище

126 т.

3.

ПДДМ  - 49/04.06.2020 г.

 

Величка Димитрова Минкова

Детегледач

Преходно жилище

126 т.

4.

ПДДМ  - 1/01.06.2020 г.

Олга Викторовна Кузнецова

 

Детегледач

Преходно жилище

125 т.

5.

ПДДМ  - 55/04.06.2020 г.

 

Петя Петрова Ненова

Детегледач

Преходно жилище

123 т.

6.

ПДДМ  - 37/03.06.2020 г

Иваничка Александрова Иванова

 

Детегледач

Преходно жилище

118 т.

7.

ПДДМ  - 17/01.06.2020 г.

Боряна Русанова Петрова

 

Детегледач

Преходно жилище

 

 

117

8.

ПДДМ  - 51/04.06.2020 г.

 

Ганетка Димитрова Иванова

Детегледач

Преходно жилище

112 т.

9.

ПДДМ  - 31/02.06.2020 г.

 

Николина Цветанова Петкова

 

Детегледач

Преходно жилище

110 т.

10.

ПДДМ  - 109/10.06.2020 г.

 

Борислава Валентинова Борисова

Детегледач

Преходно жилище

107 т.

11.

ПДДМ  - 111/10.06.2020 г.

 

Нели Христова Тодорова

Детегледач

Преходно жилище

105 т.

 

III. За обявените длъжности в социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

 

1. За длъжност „Управител“ – 0,5 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 69/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Управител

Наблюдавано жилище

125 т.

2.

ПДДМ  - 74/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Управител

Наблюдавано жилище

120

 

2. За длъжност „Социален работник“  - 1 щ.бр.

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ  - 72/08.06.2020 г.

 

Мария Тошкова  Стоянова

Социален работник

Наблюдавано жилище

126 т.

2.

ПДДМ  - 68/08.06.2020 г.

 

Светла Цекова Пенкова

Социален работник

Наблюдавано жилище

125 т.

 

Кандидатите класирани на първо място за съответните длъжности в списъка ще бъдат поканени за сключване на трудов договор. При отказ на одобрения кандидат да приеме предложената му длъжност, за сключване на трудов договор ще бъде поканен следващия по ред кандидат в списъка.