Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ за ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ И „ТРУДОТЕРАПЕВТ“

СПИСЪК

НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

 

след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр.Ловеч“ № BG05M9OP001-2.019-0012 – C02, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - Компонент 1.

 

За обявената длъжност „Логопед“ в Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства няма приети заявления от кандидати за заемане на длъжността.

За обявената длъжност „Трудотерапевт“ – 0,5 щ. бр. в социалната услуга „Преходно жилище“  за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

 

Вх.№/дата

Три имена

Длъжност

Социална услуга

Брой точки

1.

ПДДМ - 128/19.10.2020 г.

Лидия Ангелова Петкова

Трудотерапевт

Преходно жилище

160 т.

2.

ПДДМ – 130/23.10.2020 г.

Цецка Георгиева Цветкова

Трудотерапевт

Преходно жилище

158 т.

3.

ПДДМ  - 129/19.10.2020 г.

 

Даниела Христова Кацарова

Трудотерапевт

Преходно жилище

не се е явила

 

      Съгласно утвърдената процедура за подбор, за изготвеното класиране всеки от кандидатите е оценен индивидуално от членовете на комисията. Максимален брой точки – 162. Кандидатите, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 80 не се одобряват за заемане на длъжността. Кандидатът класиран на първо място за длъжността  Трудотерапевт“ – 0,5 щ. бр. в социалната услуга „Преходно жилище“  за деца  от 15 до 18 годишна възраст в списъка ще бъде поканен за сключване на трудов договор. При отказ на одобрения кандидат да приеме предложената му длъжност, за сключване на трудов договор ще бъде поканен следващия по ред кандидат в списъка.